Sådan fremstilles biogassen

Biogas fremstilles af organisk affald, som bionedbrydes ved hjælp af bakterier i et anaerobt miljø. Processen fremskyndes ved at holde en temperatur på enten 38°C (mesofil) eller 52°C (thermofil) i anlæggets reaktorer - i Horsens Bioenergis anlæg er udrådningen mesofil.

Fra affald til grøn energi

Biogasanlægget modtager mange forskellige typer affald - hovedsagligt husdyrgødning og organisk industriaffald. 

Husdyrgødningen og affaldet modtages og sammenblandes i anlæggets modtagertank og blandetank, før biomassen opvarmes til 70°C i varmevekslerne, der sikrer optimal genanvendelse af varmen. Ved de 70°C varmebehandles biomassen i anlæggets pasteuriseringstanke, hvor patogener og ukrudtsfrø udryddes, og samtidig overholdes EUs hygiejnekrav.

Fra pasteuriseringstankene ledes biomassen til de to store reaktortanke. Her sker der i løbet af 25 døgn en mikrobiel (iltfri) omsætning af biomassetørstoffet ved 40°C. Herved dannes biogassen, som består af 60-70 % metangas og 30-40 % kuldioxid.

Biogassen ledes fra reaktortankene til et såkaldt opgraderingsanlæg, som frarenser kuldioxiden og samler svovlbrinte og vanddamp, der også er i gassen. Herefter tryksættes metangassen og ledes på Ørsteds naturgasnet to kilometer fra anlægget.

fotos/fotos-til-biogas-technology/biogas_english_how_to.jpg

bubble